Inledning

Dessa villkor (”Allmänna villkor”) samt vår Integritetspolicy reglerar din användandet av plattformen Entryfy (”Plattformen”). Genom att skapa alternativt verifiera ett konto och använda de tjänster vi tillhandahåller medger du att du har tagit del av, förstått och godkänner du Allmänna villkoren nedan samt att du samtycker till att följa dessa Allmänna villkor.

Med benämningarna ”vi”, ”oss” och ”vår” avses Total Security Stockholm AB (”Total Security”) som är tillhandahållaren av Plattformen.

Användning av Plattformen

Plattformen används för administration av behörigheter och fysisk inpassering. Plattformen används även för att administrera nya och förändrade tjänster som Total Security kan komma att erbjuda.

Du måste vara minst 13 år för att använda Plattformen.

För det fall du är under 13 år får du endast använda Plattformen efter att ha inhämtat vårdnadshavares samtycke.

Du får inte tidigare ha haft ett konto som inaktiverats av oss.

Du får inte registrera användarkonto med felaktig identitet.

Du är skyldig att hålla din profil uppdaterad med aktuella personuppgifter och verifierade kontaktuppgifter. Detta för att exempelvis kunna återställa ditt lösenord i händelse av glömt lösenord.

Nyttjanderätt och immateriella rättigheter

Samtliga immateriella och andra rättigheter i eller avseende Plattformen tillhör Total Security, eller Total Securitys licensgivare.

Du erhåller genom accepterande av dessa villkor och registrering av konto rätt att använda Plattformen i syfte att få tillgång till och rätt till fysisk inpassering. All annan användning är förbjuden och du får t.ex. inte dekompilera eller på annat sätt försöka utröna Plattformens funktion, ”hacka” Plattformen, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod eller på annat sätt förstöra eller försämra Plattformens funktion eller använda Plattformen på ett sådant sätt som kan utgöra ett brott mot lag eller för annat syfte den inte är avsedd att användas.

Information som sparats i eller kopierats från Plattformen får inte säljas eller distribueras i kommersiellt syfte. Inte heller får informationen redigeras eller kopieras till något dokument eller någon publikation, varken i elektronisk form eller i fysisk form, utan Total Securitys skriftliga medgivande.

Tillgänglighet

Total Security strävar efter att Plattformen ska vara tillgänglig för användning vid alla tider. Total Security åtar sig dock inte något ansvar vid otillgänglighet av eller felaktighet i Plattformen.

Total Security förbehåller sig rätten att när som helst ändra funktioner i Plattformen eller avbryta åtkomst till eller permanent avbryta ditt användande av Plattformen.

Personuppgiftsbehandling

När ett konto skapas kommer namn och e-postadress att registreras för att Total Security ska kunna kontakta användaren vid supportärenden och för att verifiera kontot. Därutöver kan Total Security komma att, i syfte att framställa statistik, anonymisera all data som loggas i Plattformen. Anonymiseringen ska vara irreversibel.

Om inte de personuppgifter som krävs vid skapandet av ett konto lämnas, nekar Plattformen åtkomst till mobiltelefonens platsinformation eller nekar aktivering av telefonens funktion att skanna QR-koder vilket kan medföra att användaren inte får tillgång till Plattformens funktioner.

När du använder Plattformen blir dina personuppgifter tillgängliga för systemadministratörer för den organisationen din användare tillhör. Aktiviteter i Plattformen och fysisk inpassering loggförs både i hårdvaran på den aktuella platsen och i Plattformens molntjänst.

Plattformen använder mobiltelefonens platsfunktion för att loggföra din platsinformation vid in- och utpasseringsstationer på platser som har denna funktion aktiverad.

För ytterligare information om behandlingen av personuppgifter läs vår integritetspolicy som hittas här: : https://entryfy.com/sv/privacy-policy/

Ansvarsbegränsning

Total Security ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster, inkluderat men inte begränsat till, förlust av information eller data som inträffat på grund av användande eller otillgänglighet av eller felaktigheter i Plattformen.

Ändringar i Allmänna villkoren

Total Security förbehåller sig rätten att ändra Allmänna villkoren för Plattformen. En sådan ändring träder i kraft vid fortsatt användning av Plattformen efter att nya villkor delgivits dig genom att de publicerats i Plattformen.

Giltighetstid

Du kan när som helst avsluta ditt konto varvid din rätt att nyttja Plattformen upphör att gälla. I de fall ditt konto har skapats av en organisation alternativt en förening du tillhör ska du, för att avsluta ditt konto, ta kontakt med ansvarig administratör för den organisation alternativt den förening du tillhör.

Total Security har rätt att när som helst utan särskilt skäl säga upp din rätt att nyttja Plattformen.