Allmänt

I denna Integritetspolicy beskriver vi på Total Security Stockholm AB (”Total Security”) hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Policyn gäller för Total Securitys webbplats och för de tjänster och applikationer där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

Total Security värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du på olika sätt kommer i kontakt med oss.

För kontakt och frågor rörande integritetsskyddsfrågor vänligen kontakta oss på dpo@entryfy.com.

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Total Security som personuppgiftsansvarig

Total Security Stockholm AB, 556943–4656, Gustav III:s Boulevard 46, 169 73 Solna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som användare delar med oss när:

  • Du beställer tjänster
  • Du skapar konto via plattformen Entryfy och vid användandet av den
  • Du har en fråga och kontaktar oss via telefon eller mejl
  • Du kommer i kontakt med oss via våra kanaler i sociala medier

Total Security som personuppgiftsbiträde

Total Security är, med stöd av plattformen Entryfy, leverantör av ett system för inpassering (”Tjänsten”) och är personuppgiftsbiträde för den behandling av personuppgifter som sker i Tjänsten när vi exempelvis hjälper våra kunder i ett supportärende i Tjänsten eller lagrar data på våra servrar.

Dataskyddsombud

Total Security har utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa Total Security att följa gällande dataskyddslagstiftning. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

Att: Dataskydd
Total Security Stockholm AB
Gustav III:s Boulevard 50 A
169 73 Solna
dpo@entryfy.com

Varför och när behandlar vi dina personuppgifter?

När du beställer Tjänsten

När du beställer Tjänsten samlar vi in kontaktuppgifter till beställaren och eventuellt andra angivna kontaktpersoner inom ditt företag. Syftet med behandlingen är att kunna genomföra avtalets förpliktelser och samarbete under avtalet som t ex administration av avtalsförhållandet, ge dig viktig information och annan kommunikation om Tjänsten.

När du skapar konto med plattformen Entryfy

När du skapar konto med plattformen Entryfy samlar vi in de uppgifter som behövs för att kunna administrera ditt konto. Informationen sparas så länge du har kvar ditt konto hos oss.

När du har en fråga och kontaktar oss via telefon eller mail

När du kontaktar oss via telefon eller mail hanterar vi de personuppgifter som du har valt att dela med oss för att hantera din fråga.

När du använder Total Securitys kanaler i sociala medier

Total Security är ansvarig för personuppgifter som publiceras på våra företagsprofiler på Facebook, LinkedIn och Twitter Ansvaret omfattar både personuppgifter som vi eventuellt själva publicerar och personuppgifter som publiceras av andra, i till exempel en kommentar till inlägg. Observera att även du som användare som skrivit en kommentar kan ha ett ansvar för vad du själv lämnat för uppgifter.

När du kontaktar Total Security via någon av våra kanaler i sociala medier behandlar vi de personuppgifter du lämnar till oss för att kunna hantera ditt ärende och besvara dig via samma tjänst.

När du använder plattformen Entryfy eller kopplar upp dig mot vår hemsida

Vi behandlar uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig mot vår webbplats som IP-adressen till din dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version. När du använder plattformen Entryfy med en smartphone eller annan mobil enhet kan vi också samla in uppgifter om telefonens unika ID, geografisk plats och liknande data, för att möjliggöra den avtalade Tjänsten.

När vi kommunicerar och lämnar erbjudanden i olika kanaler

Vi hanterar dina personuppgifter för att lämna erbjudanden och anpassad kommunikation till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webbplatser, digitala kanaler, applikationer och tjänster.

Rättslig grund för behandlingen m.m.

Nedan följer en detaljerad lista över vilka personuppgifter vi hanterar, vad ändamålet med hanteringen är och vilken laglig grundbehandlingen baseras på:

Ändamål Kategori av personuppgifter Personuppgifter Rättslig grund för behandlingen
Beställning av Tjänsten Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefonnummer
Företagsnamn
Org.nr eller motsv. Företagsadress
Intresseavvägning
Registrering av användarkonto i applikationen Entryfy Särskilda uppgifter för användarkonto Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefonnummer
Företagsnamn
Org.nr eller motsv. Företagsadress
Fullgöra åtagande enligt avtal
När du kontaktar oss via e-post Företagsuppgift Företagsnamn Projekt Fullgöra åtagande enligt avtal
Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefonnummer
Eventuellt specifika uppgifter för det aktuella ändamålet
Fullgöra åtagande enligt avtal
När du kontaktar oss via telefon Företagsuppgift Företagsnamn
Projekt
Fullgöra åtagande enligt avtal
Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefonnummer
Eventuellt specifika uppgifter för det aktuella ändamålet
Fullgöra åtagande enligt avtal
När du använder plattformen Entryfy med Smartphone E-postadress
Lösenord
Enhetens id
Geografisk plats
Enhetens IP-adress
Enhetens IP-adress
Vid uppkoppling mot Webbplats E-postadress
Lösenord
Webbläsarens typ
Webbläsarens version
Enhetens IP-adress
Fullgöra åtagande enligt avtal
Vid uppkoppling mot API E-postadress
Lösenord
Enhetens IP-adress
Fullgöra åtagande enligt avtal
Vid marknadsföring Företagsuppgift Företagsnamn Berättigat intresse
Vid uppkoppling mot API Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefonnummer
Berättigat intresse

För det fall vi kan komma att behöva behandla vissa av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke försöker vi, så långt det är möjligt, att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i anslutning till att du godkänner våra Allmänna villkor. Vi tar aldrig ditt samtycke för givet. Du har därför rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Delning av personuppgifter

Delar vi dina uppgifter med andra?

Total Security måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav. Vi kan även behöva dela dina uppgifter med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden, t.ex. våra partners eller leverantörer. Ändamålen med behandlingen kan vara exempelvis IT-support, ekonomi- och betalningstjänster, distribution av varor eller marknadsföring Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Övriga mottagare

Det kan finnas tillfällen då Total Security behöver dela dina personuppgifter med andra mottagare för att uppfylla rättsliga skyldigheter och krav. Exempel på sådana mottagare kan vara myndigheter, domstol, polis och potentiella köpare eller säljare vid en eventuell försäljning av företaget.

Tredjelandsöverföring

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåt­gärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. dataöverföringsavtal.

Om du vill veta vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit kan du kontakta oss på dpo@entryfy.com.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad hos Total Security har flera rättigheter som du bör känna till:
Du har rätt att en gång per och utan kostnad begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.

  • Du har rätt till att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begära begränsad behandling av personuppgifter. Du har rätt att begära att uppgifter blir raderade. Du har rätt till att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begära begränsad behandling av personuppgifter. Du har rätt att begära att uppgifter blir raderade.
  • Du har rätt att begära att uppgifter blir raderade.
  • Du har också rätt att återkalla ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
  • Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Detta innebär att du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten att göra invändningar mot viss typ av behandling

Intresseavvägning

Om den rättsliga grunden för behandlingen är baserad på en intresseavvägning har du som registrerade, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig, inbegripen profilering som grundar sig på dessa bestämmelser Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring

Likt andra företag, har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter till personer som är kund hos oss eller som vi tror har ett intresse av att bli kund hos oss. Därför behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Vi tror även att du har ett intresse av att få relevanta erbjudanden från våra samarbetspartners och kommer därför att förmedla erbjudanden som vi bedömer är relevanta för dig De personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen har vi fått från dig och är till exempel ditt namn och postadress samt ditt telefonnummer och din e-postadress.

Du har alltid rätt att inge klagomål

Du har rätt lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelse av dataskyddsförordningen till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
Integritetsmyndigheten kan nås på:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
https://www.imy.se/

Övrigt

Där det är rimligen praktiskt eller där så krävs av tillämplig lag förser vi dig, vid insamling eller registrering av dina personuppgifter, med (i) specifik information om syftet med behandlingen av dina personuppgifter, (ii) den personuppgiftsansvariges identitet, (iii) identiteten hos eventuell tredje part för vilken uppgifterna kan avslöjas och (iv) annan information som kan vara nödvändig för att säkerställa att du ska kunna nyttja Tjänsten samt bevaka dina rättigheter.

Om du inte vill tillhandahålla oss dina personuppgifter och personuppgifterna är nödvändiga för att (i) tillhandahålla dig vår Tjänst eller (ii) tillhandahålla dig ytterligare information avseende vår Tjänst, kommer vi inte att kunna ingå avtal med dig eller tillhandahålla den efterfrågade Tjänsten eller informationen.

Ändring av denna Integritetspolicy

Ändring av denna Integritetspolicy Total Security kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Vill du veta mer?

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter som registrerad gällande kan du kontakta oss genom att maila till oss på dpo@entryfy.com eller via någon av de övriga kontaktvägarna som finns angivna på vår webbplats.